Tietosuojaseloste

Päivitetty 25.5.2018

Seurakunnassa käsitellään henkilötietoja toiminnan ylläpitämistä, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamista sekä toiminnan ja palveluiden tuottamista ja kehittämistä varten. Tietoja käsitellään seurakunnan jäsenyyden, palvelussuhteen tai muun merkityksellisen asiakassuhteen perusteella sekä suostumukseen, sopimukseen tai lakiin perustuen. Esimerkiksi seurakunnan jäsenyys tai seurakunnan järjestämään toimintaan ilmoittautuminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa.

Henkilötiedot saadaan usein rekisteröidyltä itseltään tai hänen lailliselta edustajaltaan. Tietoja voidaan vastaanottaa myös väestötietojärjestelmästä esimerkiksi jäsentietojärjestelmän yhteystietojen päivittämistä varten. Henkilötietojen säilytysaika perustuu käyttötarkoitukseen ja laissa asetettujen velvollisuuksien täyttämiseen. Henkilötietojen suojaaminen ja yksityisyyden kunnioittaminen on tärkeää. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita. Tästä syystä henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. 

Lisätietoja henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä saat Isonkyrön seurakunnasta. Henkilörekistereistä laaditut tietosuojaselosteet ovat saatavissa kirkkoherranvirastosta.
 

Rekisteröityjen tietosuojaoikeudet

EU:n tietosuojauudistus mahdollistaa entistä paremmat tietosuojaoikeudet rekisteröidyille.

Rekisteröidyn oikeudet:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Rekisteröity voi tehdä oikeuksiensa käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Isonkyrön seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Pyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti, sillä samalla varmistetaan pyytäjän henkilöllisyys. Tiedot myös toimitetaan rekisteröidylle aina kirjallisessa muodossa.
 

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista sekä antaa tietoja ja neuvoja tietosuojalainsäädännön asettamista velvollisuuksista ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta. Isonkyrön seurakunnan tietosuojavastaava on kirkkohallituksen lakimies Mikko Tähkänen, puh. 050 538 6597, tietosuojavastaava.kkr@evl.fi